കാലത്തിന്‍റെ വരിയുടക്കല്‍/crushed testicles

An elderly man crushed his testicles on fall and is unconscious…. The son who is bound to look after him denies him a proper treatment just bcoz of the huge medical bill it incur, even though he received a lion’s share of father’s property just for this…The church intervened and got the old man admitted in the hospital…. Another son who is in United States of America for the last 25 years, on much persuasion from the community, agrees to shed 25000 rupees for the noble cause!........... A flash back of 35 years find this very old man turning his head away from his bed- ridden mom-only to be looked after by some good Samaritan! ……Reminds me of ‘ Law of the nature’. My only worry now is about the fate of testicles of those ‘so called sons’. Its only half time guys….Play is still on!

Comments

Indiamenon said…
യാതൊരു സംശയോം വേണ്ടാ, വിതച്ചതെ കൊയ്യൂ. മനസ്സാക്ഷിയെയും ഇന്നലെയും മറക്കുന്നവര്‍ക്ക് സ്വയം തിരുത്തുവാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഒരു ചൂണ്ടു പലക ആകട്ടെ.

എന്റെ ബ്ലോഗ്‌ സന്ദര്‍ശിച്ചു പോസ്റ്റുകള്‍ വായിച്ച് കമന്റ് രേഖപ്പെടുത്തുവാന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.